Contract de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor voluminoase

Orice utilizator persoană fizică sau juridică, care generează deșeuri voluminoase pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, colectarea și transportul deșeurilor poate fi efectuată numai în baza unei autorizații în acest sens. Astfel, fiecare utilizator care generează deșeuri are obligația de a încheia un astfel de contract cu un operator autorizat.

În baza contractului încheiat, operatorul colectează de la utilizatori deșeuri voluminoase, altele decât cele provenite din construcții, după frecvența stabilită prin contract.

Facturile aferente acestui tip de contract se emit lunar, în prima jumătate a lunii pentru prestația efectuată în luna precedentă. Facturarea se face în baza cantităților colectate de la utilizator.

În funcție de necesitatea clientului, contractul poate fi încheiat pe perioadă determinată.

Documente necesare încheierii acestui tip de contract​

A. Pentru utilizatorii persoane fizice:

  • Actul de identitate al persoanei care urmează a fi titular de contract – copie;

 

  • Împuternicire (simplă), numai în situația în care contractul va fi semnat de o altă persoană decât titularul de contract, însoțită de copie a actului de identitate al persoanei care semnează;

 

  • Dovada ocupării spațiului pentru care se încheie contractul (de exemplu: act de proprietate, de închiriere, de comodat, etc.), numai în situația în care domiciliul titluarului diferă de adresa pentru care se încheie contractul

B. Pentru utilizatorii persoane juridice:

  • Certificat de înregistrare – copie;

 

  • Certificat constator (Registrul Comerțului) din care să rezulte desfășurarea activității la adresa pentru care se încheie contractul – copie;

 

  • Act de identitate al persoanei care semnează contractul – copie;

 

  • Împuternicire (simplă), numai în situația în care persoana care semnează contractul este diferită de reprezentantul legal;

Alte informații necesare încheierii contractului:

• O persoană de contact, nume și prenume, precum și un număr de telefon la care operatorul poate contacta clientul;

• Opțiunea privind modalitatea de trimitere a facturilor, fie letric, prin intermediul serviciilor de curierat, fie prin e-mail. De precizat este faptul că transmiterea letrică presupune prezența unei persoane la adresă la momentul primirii facturii, în caz contrar utilizatorul fiind avizat să se deplaseze pentru ridicarea acesteia. Dacă se optează pentru trimiterea facturilor via e-mail, este necesară o adresă de e-mail validă în acest scop;

• Situația recipientelor în care urmează a fi precolectate deșeurile, atât cele proprii, achiziționate de utilizator, cât și cele pe care utilizatorul le solicită de la operator.

Un model de contract poate fi consultat aici, cu precizarea că acesta nu va fi completat de utilizator, singurul scop fiind consultarea cu privire la prevederile contractuale. Contractul în varianta finală va fi completat de personalul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, indiferent de modalitatea de încheiere a acestuia.