Tarife și facturare

Tarife

Stabilite prin HCLS 3 nr. 74 din 28.04.2021 privind modificarea și completarea tarifelor pentru activitățile specifice furnizării/prestării serviciului public de salubrizare de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, aprobate prin Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr. 513/30.10.2018, astfel cum a fost modificată prin HCLS 3 nr. 281 din 10.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, tarifele aplicabile contractelor încheiate de Direcția Generală de Salubritate Sector 3 sunt următoarele:

Tariful pentru contractele de tip casnic este de 5,99 lei / persoană / lună (TVA inclus). În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 254/2019, tariful pentru utilizatori casnici, persoane fizice și asociații de proprietari, care vor colecta selectiv deșeuri reciclabile și le depun la punctele de colectare, este suportat în cuantum de 99% de la bugetul local al Sectorului 3. Pentru a beneficia de această prevedere, persoanele fizice și asociațiile de proprietari vor avea obligația de a preda lunar către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 cel puțin 1 kg/persoană de deșeuri reciclabile colectate separat de de fluxul de deșeuri menajere. Astfel, tariful aplicat persoanelor fizice și asociațiilor care vor colecta selectiv în condițiile mai sus amintite este de 0,06 lei / persoană / lună, TVA inclus.

Tariful privind colectarea și transportul deșeurilor menajere/municipale este de 114,91 lei / m3 (TVA inclus).

Pentru colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară/ exterioară a acestora, potrivit contractelor de construcții, indiferent de tipul utilizatorului, tariful este de 207,05 lei / m3 (TVA inclus).

Pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase, pentru utilizatorii agenți economici, tariful aplicat este de 186,17 lei / tonă (TVA inclus).

Tarifele pot fi modificate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București, însă orice modificare cu privire la tarife va fi adusă la cunoștința utilizatorului în conformitate cu prevederile contractuale.

Facturare și modalități de plată

Facturile fiscale se emit în baza contractelor încheiate de utilizatori cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3, potrivit fiecărui tip de contract. Termenul de plată al fiecărei facturi este de 15 zile de la data emiterii ei.

Facturile pot fi achitate în două modalități:

Detalii de plată:

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3
CUI: 40641101
IBAN: RO33TREZ703502205X020772
Bancă beneficiar: TREZORERIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI


În situația în care plătitorul este diferit de clientul pentru care se efectuează plata, vă rugăm să menționați la rubrica ”Detalii” clientul pentru care se face plata, CUI/CNP client sau număr de contract, în vederea identificării plății efectuate.

La sediile Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 3 București

  • București, Str. Sfânta Vineri nr. 32, bl. A5, parter, Sector 3
  • București, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3
  • București, Str. Câmpia Libertății nr. 36, Sector 3

Informare cu privire la neachitarea facturilor

Vă aducem la cunoștință prevederile art. 42, alin. (61) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, potrivit cărora ”Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu”. Astfel, în situația neachitării la timp a facturilor fiscale emise, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 își rezervă dreptul de a demara procedurile legale în vederea recuperării creanțelor datorate pe calea executării silite.

Modalități de contact

www.salubritate3.ro

Pentru informații suplimentare legate de încheierea contractului, modificarea sau rezilierea acestuia:

Pentru informații / programări cu privire la încheierea în teren a contractelor:

Pentru informații suplimentare legate de facturi și încasări:

Pentru informații suplimentare legate de procedurile de executare silită cu privire la debitele restante:

Pentru orice alte informații /sesizări legate de serviciul de salubrizare: